Sri Anjaneya Ashtottara Nāmavali (108 nomes de Hanuman)

5 07 2011

Sri Anjaneya Ashtottara Nāmavali – 108 nomes de Sri Hanuman

1.Om Anjaneyaya Namah
2.Om Mahā virāya Namah
3.Om Hanumate Namah
4.Om Mārutatmajāya Namah
5.Om Tatvagyana pradāya Namah
6.Om Sitadevī mudrapradayakāya Namah
7.Om Ashoka vanakachchhetre Namah
8.Om Sarva māya vibhajanāya Namah
9.Om Sarva bandhavimoktre Namah
10.Om Rakshovidhvansa karakāya Namah

11.Om Paravidya Pariharāya Namah
12.Om Para Shaurya Vinashakaya Namah
13.Om Paramantra Nirakartre Namah
14.Om Parayantra Prabhedakāya Namah
15.Om Sarvagraha Vinashine Namaha
16.Om Bhima sena Sahaya krthe Namah
17.Om Sarvadukhah Haraya Namah
18.Om Sarvaloka charine Namah
19.Om Manojavaya Namaha
20.Om Parijata Drumulasthaya Namah


21.Om Sarva Mantra Svarupaya Namah
22.Om Sarva Tantra Svarupine Namah
23.Om Sarva yantratmakaya Namah
24.Om Kapishvarāya Namah
25.Om Mahakayāya Namah
26.Om Sarvarogaharaya Namah
27.Om Prabhave Namah
28.Om Bala Siddhikaraya Namah
29.Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah
30.Om Kapisenanayakaya Namah


31.Om Bhavishhyathchaturananaya Namah
32.Om Kumara Brahmacharine Namaha
33.Om Ratnakundala Diptimate Namah
34.Om Chanchaladvalasannaddhaya Lambamanashikhojvalaya Namah
35.Om Gandharva Vidyaya Tatvajnaya Namah
36.Om Mahabala Parakramaya Namah
37.Om Karagraha Vimoktre Namah

38.Om Shrnkhala Bandhamochakaya Namah
39.Om Sagarottarakaya Namah

40.Om Pragyāya Namah
41.Om Rāmadutaya Namah
42.Om Pratapavate Namah
43.Om Vānarāya Namah
44.Om Kesarisutāya Namah
45.Om Sitashoka Nivaranāya Namah
46.Om Anjana garbha Sambhutaya Namah
47.Om Bālarkasadrashananaya Namah

48.Om Vibhishana Priyakaraya Namah
49.Om Dashagriva Kulantakaya Namah

50.Om Lakshmana pranadatre Namah
51.Om Vajra Kayaya Namah
52.Om Mahadyuthaye Namah
53.Om Chiranjivine Namah
54.Om Rāma Bhaktaya Namah
55.Om Daitya Karya Vighatakaya Namah
56.Om Akshahantre Namah
57.Om Kanchanabhāya Namah

58.Om Panchavaktraya Namah
59.Om Maha Tapase Namah

60.Om Lankini Bhajnjanaya Namah
61.Om Shrimate Namah
62.Om Simhika Prana Bhanjanaya Namah
63.Om Gandhamadana Shailasthaya Namah
64.Om Lankapura Vidayakaya Namah
65.Om Sugriva Sachivaya Namah
66.Om Dhiraya Namah
67.Om Shuraya Namah
68.Om Daityakulantakaya Namah
69.Om Suvarchalarchitaya Namah

70.Om Tejase Namah
71.Om Rāmachudamani pradayakaya Namah
72.Om Kāmarupine Namah
73.Om Pingalakshaya Namah
74.Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namah
75.Om Kabalikrta Martanda Mandalaya Namah
76.Om Vijitendriyaya Namah
77.Om Rāmasugriva Sandhatre Namah
78.Om Mahiravana Mardhanaya Namah
79.Om Sphatikabhaya Namah

80.Om Vagadhishaya Namah
81.Om NavavyakrItapanditaya Namah
82.Om Chaturbahave Namah
83.Om Dinabandhuraya Namah
84.Om Mayatmane Namah
85.Om Bhakta vatsalaya Namah
86.Om Sanjivana nagayartha Namah
87.Om Suchaye Namah
88.Om Vagmine Namah
89.Om Drdhavrataya Namah

90.Om Kalanemi Pramathanaya Namah
91.Om Harimarkata Markataya Namah
92.Om Dantaya Namah
93.Om Shantaya Namah
94.Om Prasannatmane Namah
95.Om Shatakanta mudapahartre Namah
96.Om Yogine Namah
97.Om Ramakatha Lolaya Namah
98.Om Sitanveshana Pathitaya Namah
99.Om Vajradranushhtaya Namah

100.Om Vajranakhaya Namah
101.Om Rudra Virya Samudbhāvāya Namah
102.Om Indra jitprahita mogha brahmastra Vinivarakaya Namah
103.Om Partha Dhvajagrasamvasine Namah
104.Om Sharapamjarabhedhakaya Namah
105.Om Dashabahave Namah
106.Om Lokapujyaya Namah
107.Om Jambavatpritivardhanaya Namah
108.Om Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namah

Om Ham Hanumate namah – Daniel mahadeva

Anúncios

Ações

Informação

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

w

Conectando a %s
%d blogueiros gostam disto: